تبلیغات
درگه (فرهنگ، رسوم، ادبیات محلی، اماکن تاریخی و مذهبی شهرستان تنگستان) - روستاهای دارای دهیاری شهرستان تنگستان

ردیف

نام روستا

کد روستا

نام دهستان

نام بخش

1

سمل جنوبی

38

اهرم

مركزی

2

سمل شمالی

39

اهرم

مركزی

3

چاه پیر

40

اهرم

مركزی

4

بازوئی

42

اهرم

مركزی

5

منصوری جنوبی

44

اهرم

مركزی

6

جمالی زایرحسین

45

اهرم

مركزی

7

حیدری

46

اهرم

مركزی

8

اباد

47

اهرم

مركزی

9

جمالی

200

اهرم

مركزی

10

گلنگون

201

اهرم

مركزی

11

کناری

202

اهرم

مركزی

12

كناربابایی

227

اهرم

مركزی

13

گودك دژگاه

228

اهرم

مركزی

14

احمداباد

48

باغك

مركزی

15

بنه گز

49

باغك

مركزی

16

كاكلی

50

باغك

مركزی

17

انبارك

51

باغك

مركزی

18

خیاری

52

باغك

مركزی

19

قباكلكی

53

باغك

مركزی

20

شوركی

54

باغك

مركزی

21

عالی حسینی

55

باغك

مركزی

22

عالی چنگی

21

دلوار

دلوار

23

گورك سادات

22

دلوار

دلوار

24

گورك خورشیدی

23

دلوار

دلوار

25

خیش اشكن

24

دلوار

دلوار

26

گورك دژگاه

26

دلوار

دلوار

27

احشام سرتل

27

دلوار

دلوار

28

پهلوان كشی

28

دلوار

دلوار

29

لیلك

29

دلوار

دلوار

30

چاه تلخ شمالی

30

دلوار

دلوار

31

گرگور

31

دلوار

دلوار

32

مل گپ

32

دلوار

دلوار

33

جایینگ

33

دلوار

دلوار

34

باشی

34

دلوار

دلوار

35

چاه تلخ جنوبی

35

دلوار

دلوار

36

علی ابادجایینگ

36

دلوار

دلوار

37

محمدعامری

37

دلوار

دلوار

38

گورك سرتیل

239

دلوار

دلوار

39

گورك كله بندی

240

دلوار

دلوار

40

بندررستمی

242

دلوار

دلوار

41

بندرعامری

245

دلوار

دلوار

42

علی آباد

278

دلوار

دلوار

43

رستمی

12

بوالخیر

دلوار

44

گاهی

13

بوالخیر

دلوار

45

سالم اباد

14

بوالخیر

دلوار

46

كری

15

بوالخیر

دلوار

47

كلات

16

بوالخیر

دلوار

48

بنجو

17

بوالخیر

دلوار

49

خورشهاب

18

بوالخیر

دلوار

50

عامری

19

بوالخیر

دلوار

51

بوالخیر

20

بوالخیر

دلوار

خرید امن شارژ ایرانسل، همراه اول، تالیا، رایتل